ACTUELE             CLUB            INFORMATIE

Wilt u lid worden van onze club neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Zij kunnen u ook adviseren met betrekking tot de aanschaf van duiven

Contributie 2019:

Leden € 18,00  /  Jeugdleden € 8,00 (t/m 16 jaar)
IBAN NL 36 INGB 000 3532694  t.n.v. Oud HollandseTuimelaarsclub, H.Rekourt

Het is niet meer mogelijk voor de Oud Hollandse Tuimelaars Club acceptgiro kaarten te versturen.

Daarom het verzoek de contributie over te maken op IBAN  rekening nummer.

NL36INGB0003532694

Contributie 2020: leden € 18,00    Jeugdleden € 9,00 (t/m 16 jaar)

Met vriendelijke groet

Tiny Weerts

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Oud Hollandse Tuimelaars club bij de posteduivenvereniging Oss                                         

Te houden in het zaaltje vaan de postduivenvereniging Oss en omstreken  Het adres  is landweerstraat –zuid 128b (hoek parallelweg)          Op 18 januari 2020  aanvang 10.30 uur.

       Agenda

1        Opening door de voorzitter

2        Notulen vorige jaarvergadering (d.d. 26 januari 2019)

3        Ingekomen stukken

4        Verzonden stukken

5        Jaarverslag secretaris

6        Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Raymond Haas. Tegenkandidaten kunnen zich

       tot uiterlijk 15  januari opgeven bij de secretaris / voorzitter

7        Voorbespreking hokbezoek 2020 bij  Michel Fens  (een zondag in Juni)

8        Voorbespreking jongdierendag / club dag  zondag 18 Oktober 2020 

9        Voorbespreking club- en districtsshow 2020

10     Planning en voorbespreking Hokbezoek 2021

11     Planning en voorbespreking club dag 2021

12     Planning en voorbespreking club- en districtsshow 2021

13     Website Oud Hollandse Tuimelaars Club

14     Pauze met lotenverkoop t.b.v. de tombola. Neemt u ook een prijsje mee?

15     In de pauze kascontrole door:

16     Financieel verslag van de penningmeester

17     Verslag kascontrole commissie

18     Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

19     Kostenbesparing / contributie

20     Rondvraag

21     Uitreiking gewonnen prijzen op de SNN  show te Drachten

22      Sluiting door de voorzitter

 

       De lunch is om 12.30 uur (kosten € 10,00 ) als u gebruik wil maken van de lunch graag opgeven     

       voor 14 januari bij de secretaris / voorzitter tel. 0485384359 of per mail       

       tinyweerts1953@gmail.com

      Na de  vergadering  starten we in de hal met een dier bespreking dit jaar de volgende kleuren

-          Wit

-          Witstaarten

-          Rood en geel tijger / witschild

      Als laatste wordt er een duivenbeurs georganiseerd, schroom niet duiven  mee te nemen die u    

      over heeft  en waar u een ander lid plezier mee kunt doen