ACTUELE             CLUB            INFORMATIE

Wilt u lid worden van onze club neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Zij kunnen u ook adviseren met betrekking tot de aanschaf van duiven

Contributie 2018:

Leden € 18,00  /  Jeugdleden € 8,00 (t/m 16 jaar)
IBAN NL 36 INGB 000 3532694  t.n.v. Oud HollandseTuimelaarsclub, H.Rekourt

Het is niet meer mogelijk voor de Oud Hollandse Tuimelaars Club acceptgiro kaarten te versturen.

Daarom het verzoek de contributie over te maken op IBAN  rekening nummer.

NL36INGB0003532694

Contributie 2018: leden € 18,00    Jeugdleden € 9,00 (t/m 16 jaar)

Met vriendelijke groet

Tiny Weerts

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Te koop /  oudhollandsetuimelaars  1-1  roodwitschilden / 1-1 geelwitschilden / 4 - 4  geelwitschilden

SVP contact opnemen met : Cor van der Post  0653233334

Tiny Weerts

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de Oud Hollandse Tuimelaars club
Te houden in het zaaltje van de postduivenvereniging Oss en omstreken   
 Het adres  is landweerstraat –zuid 128b (hoek parallelweg)   
datum: 26 januari 2019 aanvang 10.30 uur. 
 
 Agenda

Opening door de voorzitter
Notulen vorige jaarvergadering (d.d. 7april 2018)
Ingekomen stukken
Verzonden stukken
Jaarverslag secretaris
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Huib Rekourt. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 20 januari opgeven bij de secretaris / voorzitter
Voorbespreking hokbezoek 2019 bij Huib Rekourt
Voorbespreking jongdierendag / club dag 19 Oktober 2019  
Voorbespreking club- en districtsshow 2019
Planning en voorbespreking Hokbezoek 2020
Planning en voorbespreking club dag 2020
Planning en voorbespreking club- en districtsshow 2020 
Pauze met lotenverkoop t.b.v. de tombola. Neemt u ook een prijsje mee? 
In de pauze kascontrole door:
Financieel verslag van de penningmeester 
Verslag kascontrole commissie 
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Rondvraag
Uitreiking gewonnen prijzen op de Keistad show te Amersfoort 
Sluiting door de voorzitter
De lunch is om 12.30 uur (kosten € 10,00 ) als u gebruik wil maken van de lunch graag opgeven      
voor 19 januari bij de secretaris / voorzitter tel. 0485384359   of per mail jtweerts@ziggo.nl 
Na de vergadering wordt er een duivenbeurs georganiseerd 
 
Tiny Weerts